ExpresDokald se mění na DvojKlikové účetnictví - 2kucetnictvi.cz

Označte si místo podnikání, nebo provozovnu
Datum poslední aktualizace: 7. března 2017

Vyhněte se chybě, kterou odhaluje živnostenský úřad při kontrolách nejčastěji

Nejčastějším pochybením, které odhalí živnostenský úřad při kontrole, je neoznačení sídla, provozovny či neprokázání právního důvodu pro užívání prostor.

 

Živnostník- Fyzická osoby

Tato povinnost se vás za určitých podmínek týká i v případě, že podnikáte jako fyzická osoba. U fyzické osoby se používá termín „místo podnikání“ (nikoli sídlo/provozovna). Fyzická osoba může mít pouze jedno místo podnikání. Jedná se o místo odkud podnikatel řídí své podnikatelské aktivity, například přijímá korespondenci.

Místem podnikání bývá u podnikatelů nejčastěji adresa trvalého bydliště. Pokud se místo podnikání liší od trvalého bydliště, musí podnikatel živnostenskému úřadu doložit dokument, který potvrzuje právní nárok na užívání (užívací/ vlastnické právo). Dále musí podnikatel objekt označit. Objekt musí být označen jménem, příjmením a identifikačním číslem. Toto platí pouze v případě, že je místo podnikání jiné než adresa trvalého bydliště.

 

Živnostník- Právnická osoba

Provozovna musí být vždy označena názvem obchodní firmy nebo jménem a příjmením podnikatele a identifikačním číslem. Toto označení by mělo být viditelné zvenčí.

Je-li provozovna určena pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovnyprodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se zákazníky.

Pokud podnikatel poruší povinnost označit svou provozovnu určeným způsobem, hrozí mu pokuta ve výši až 1 milion Kč.

Podnikatel musí mít ve vztahu k provozovně vlastnické či užívací právo ( např.: nájemní smlouvou, součástí nájemní smlouvy by měl být i souhlas s užíváním prostor k podnikání). Tuto skutečnost je podnikatel povinen na vyžádání prokázat pracovníkům živnostenského úřadu.

Kromě označení musí být provozovna i řádně zkolaudována tak, aby způsob jejího reálného užívání odpovídal kolaudačnímu rozhodnutí. Pokud si pronajímáte prostory, kde byla dříve prodejna a byla takto i zkolaudována, ale užíváte ji třeba jako kancelář, je to problém. Podnikatel má dále povinnost zajistit, aby provozovna odpovídala zvláštním předpisům, zejména pak stavebním, požárním a hygienickým.

 

❔Q&A: Za svou práci fakturuji, mám živnostenský list. Trvalé bydliště mám stále u rodičů, ale bydlím a reálně pracuji z pronajatého bytu. Musím mít byt nějak označen?

✅ Ano. Váš pronajatý byt by měl být správně označen jako místo podnikání (jméno, příjmení, IČ). Majitel bytu, ve kterém bydlíte a provozujete svou činnost, by měl s touto skutečností souhlasit.

 


  Podobné články:

Jsem nově osvč, co musím udělat?Nej online aplikaceDUZP: Datum uskutečnění zdanitelného plněníPlatba záloh na sociální a zdravotní pojištění

   Zjednodušte si podnikání s ExpresDoklad.cz:

Přihlásit do ExpresDoklad.cz

Zpět